micky0318
暱稱: `嘉ㄦ♥♥♥
性別: 女
國家: 香港
地區: 葵青區
好友名單
2012 年 7 月 9 日  星期一  


 
2012-07-09 11:25 PM  [ 訪客留言(1) ] [ 編輯日誌 ] [ 分享至FACEBOOK ]  
*;玫瑰帶刺背後是傷過的心在顫抖


`qooza好耐冇打了!;
`我地班好似直升?.冇得轉班.?;

`點都好拉.應該都系冇機會了 :( 仲要補考.
`你話.吾好介意你叻定我叻.;
`其實我都吾系介意呢d野.
`我覺得好有距離!
`好想拉近d我同你之間既距離.
`所指既距離吾系代溝果d.而系成績既距離.
`你話吾重要.其實系好重要!
`想同你同一班真系甘難咩;?
`之前聽你話轉英文班;我都吾知開心定吾開心好.
`開心既系;你可以跳出呢1班.証明左你系得既:p
`而吾開心就系應該冇機會再同你同1班了;(
`你話甘先可以証明我地愛情有幾鞏固.打風都打吾甩.
`但系好多野.你系吾會明我感受.
`有你系格泥;同1班;不知幾好.?
`有邊個吾想同自己條仔同1班姐?!.
`如果系我;我1定吾會轉班!但我吾知你果時點諗.
`點都好拉;我要補考已成事實.
`冇得同你1班亦都系事實;
`我只系希望.你有遵守同我既約定:D